TRANG CHỦ SƠ ĐỒ SITE LIÊN HỆ WEBMAIL
Giới thiệuDịch vụQuan hệ cổ đôngDự ánThông tin sự kiệnHỏi đápTuyển dụngDownload
Thương hiệu
Hình ảnh
Quan hệ cổ đông > Tài liệu Cổ đông 2009 - 2013
Bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm cho năm tài chính ...
Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat.pdf
Thông tin liên quan
Thông báo v/v chậm trễ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014
Thông báo V/v công bố chức danh Trưởng BKS Công ty CP Ê Đen
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2012
Thông báo V/v chốt danh sách để tổ chức và mời họp ĐHĐCD năm 2013
Báo cáo thường niên năm 2013
Báo cáo Ban Kiểm soát - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
Thông báo v/v tạm hoãn ĐHĐCĐ năm 2012
Báo cáo thường niên năm 2012
Báo cáo của HĐQT công tác quản trị, điều hành EDEN năm 2011
Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
Quy tắc Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ê Đen 2012
Thông báo V/v chốt danh sách để tổ chức và mời họp ĐHĐCD năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt - năm 2010
Báo cáo của HĐQT công tác quản trị, điều hành EDEN năm 2010
Báo cáo thường niên năm 2011
Báo cáo của ban kiểm soát năm 2011
Danh sách đề cử thành viên HĐQT và BSK nhiệm kỳ mới
Thông báo V/v ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới
Thông báo V/v chốt danh sách để tổ chức và mời họp ĐHĐCD năm 2011
Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty (lần thứ 3)
Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011
Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010
Tờ trình phân phối cổ tức
Báo cáo thường niên năm 2010
Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2009
Quy tắc Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ê Đen 2010
Thông báo v/v chốt danh sách và mời họp ĐHĐ cổ đông năm 2010
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010
Báo cáo của Ban kiểm soát - ĐHĐ Cổ đông thường niên 2010
Thông báo trả cổ tức 2008
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009
Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2009
Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2009
Quy tắc Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ê Đen năm 2009
Chốt danh sách chi trả cổ tức và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009
Báo cáo hoạt động năm 2008 và kế hoạch năm 2009
Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2008
Báo cáo của Hội đồng Quản trị công tác quản trị, điều hành Eden năm 2008
Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2008
Tin tức - Sự kiện
Quảng cáo
Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ | Webmail