TRANG CHỦ SƠ ĐỒ SITE LIÊN HỆ WEBMAIL
Giới thiệuDịch vụQuan hệ cổ đôngDự ánThông tin sự kiệnHỏi đápTuyển dụngDownload
Thương hiệu
Hình ảnh
Quan hệ cổ đông > ĐHĐCĐ năm 2016
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Ê Đen thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015.
Báo cáo Ban Kiểm soát DHDCD năm 2016
Tại Đại hội thường niên năm 2016, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước toàn thể cổ đông về kết quả giám sát, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016...
Báo cáo thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Ê Đen tiền thân là Trung tâm Thương mại Eden, thành lập ngày 29 tháng 12 năm 1988, ngay tại trung tâm mua sắm Eden passage nổi tiếng trước 1975 ...
Tin tức - Sự kiện
Quảng cáo
Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ | Webmail