Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. Thời gian: Lúc 8h30, ngày 27/05/2011 (Thứ Sáu). Địa điểm: Tại KS Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Q.1
 
 
1800 55 55 55 - Eden FSC (toll free)
1800 55 55 99 - Eden Travel (toll free)