Đứng trước nhiều khó khăn trong năm, Ban Giám đốc đã mạnh dạn tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự nhằm giảm thiểu chi phí tiền lương là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, ban điều hành cũng hạn chế đầu tư dàn trãi, ...
 
 
1800 55 55 55 - Eden FSC (toll free)
1800 55 55 99 - Eden Travel (toll free)