Ngày 28/06/2013 Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Ê Đen đã bầu Ban Kiểm soát mới và ngày 11/07/2013 Ban Kiểm soát đã tổ chức họp bầu chọn chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Ê Đen...
 
 
1800 55 55 55 - Eden FSC (toll free)
1800 55 55 99 - Eden Travel (toll free)