Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ê ĐEN trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội và Mời họp Đại Hội Đồng cổ đông năm 2014
 
 
1800 55 55 55 - Eden FSC (toll free)
1800 55 55 99 - Eden Travel (toll free)