Tại Đại hội thường niên năm 2016, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước toàn thể cổ đông về kết quả giám sát, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016...

 
 
1800 55 55 55 - Eden FSC (toll free)
1800 55 55 99 - Eden Travel (toll free)