Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Ê Đen thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
 
 
1800 55 55 55 - Eden FSC (toll free)
1800 55 55 99 - Eden Travel (toll free)