Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Ê Đen, việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên phải thực hiện trong quý I hoặc quý II hằng năm nhằm báo cáo, công khai minh bạch các hoạt động kinh doanh đến các Cổ đông của Công ty.

Do việc thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2016 của các Công ty con, Công ty thành viên bị chậm trễ nên ảnh hưởng đến báo cáo hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Ê Đen.

Vì lý do trên, Công ty Cổ phần Ê Đen kính báo đến Quý cổ đông việc chậm trễ tổ chứ Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Ê Đen. Công ty Cổ phần Ê Đen sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 & 2018 theo đúng luật định. Công ty Cổ phần Ê Đen kính mong Quý cổ đông thông cảm.

Trân trọng.

 
 
1800 55 55 55 - Eden FSC (toll free)
1800 55 55 99 - Eden Travel (toll free)